STATUT
FUNDACJA FEED YOUR HEAD
TEKST JEDNOLITY Z DNIA 31.10.2018 r.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Fundacja Feed Your Head zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Krzysztofa Gruszczyńskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z 31.10.2018 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z 6.04.1984 o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami państwa, przy czym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Fundacji jest Środa Wielkopolska.

4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 2
Cel i zasady działania Fundacji

 

1. Głównym celem Fundacji Feed Your Head jest inicjowanie i realizowanie różnych form oraz dróg rozwoju osobowości, docierania do świadomości, samoświadomości, samorozwoju – przede wszystkim poprzez sztukę i nauki humanistyczne, w tym psychologię, filozofię oraz szeroko pojętą duchowość. Ponadto Fundacja zajmuje się promocją uczestnictwa w kulturze i wychowania przez sztukę jako elementu rozwoju społecznego i obywatelskiego; integracją środowiska terapeutycznego; promowaniem działań profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i ogólnie pojętego zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa, wspieraniem osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, w tym profilaktyką uzależnień. Ideowym zadaniem Fundacji jest promowanie wartości w życiu człowieka, takich jak dobro, prawda, uczciwość i życzliwość.

2. Ponadto celami Fundacji są:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalność charytatywna;
d) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
g) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
h) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
j) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
k) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
l) promowanie kultury, sztuki, ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
m) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
n) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
o) promocja turystyki i krajoznawstwa;
p) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
q) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społecznościami;
r) promocja i organizacja wolontariatu;
s) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
t) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

3. Cel Fundacji jest realizowany przez:
a) wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie: projektów naukowo-badawczych realizowanych w przedmiocie badania i gromadzenia informacji o światowych potrzebach pomocowych; projektów naukowo-badawczych wnoszących istotny postęp dla określenia warunków egzystencjalnych społeczności globalnej, zwłaszcza wnoszących wkład w postęp medycyny i nauk humanistycznych, działań instytucji życia publicznego wykonujących zadania w zakresie ochrony fundamentalnych praw człowieka i obywatela;
b) pozyskiwanie środków dystrybuowanej pomocy, ich przewóz i dystrybucję;
c) organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu i komunikacji na odległość;
d) prowadzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy przez organizacje pomocowe i wolontariuszy oraz wymianę informacji pomiędzy organizacjami pomocowymi z całego świata;
e) organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej;
f) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
g) wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;
h) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych, festiwali, konferencji, warsztatów, seminariów, targów, koncertów, wystaw, performanców, spektakli teatralnych, pokazów mody;
i) organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych;
j) prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej;
k) organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
l) gromadzenie informacji o potrzebach różnych grup społecznych w różnych częściach świata;
m) udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej i know-how placówkom naukowym oraz tworzenie i prowadzenie placówek naukowych w ramach odrębnych lub już istniejących struktur organizacyjnych;
n) prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany;
o) badania naukowe dotyczące wpływu sztuki na rozwój człowieka oraz badania nowych technologii w tym zakresie;
p) współpraca z ośrodkami uzależnień, przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi, ośrodkami wsparcia, domami pomocy społecznej, domami dziecka, hospicjami, zakładami poprawczymi, więzieniami, ośrodkami kultury, placówkami państwowymi, organami samorządowymi i państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami funkcjonującymi w obszarze celów statutowych Fundacji;
q) pozyskiwanie środków finansowych na działania związane z realizacją celów statutowych Fundacji;
r) budowanie szkół, ośrodków terapeutycznych, pracowni artystycznych oraz przestrzeni wpływających na poszerzenie percepcji i wiedzy o świecie;
s) inne działania pozwalające realizować cele statutowe Fundacji.

 

§ 3
Majątek i dochody Fundacji

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w toku jej działania.
2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) dotacji i subwencji;
c) dochodów z majątku Fundacji rozumianych jako czerpanie pożytków z posiadanego majątku, w tym z najmu, dzierżawy, dywidend z akcji, udziałów, a także odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i innych;
d) zbiórek, imprez publicznych, loterii;
e) majątku Fundacji;
f) innych prawem dopuszczalnych;
g) prowadzonej działalności gospodarczej;

 

4. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14.Z Produkcja bielizny
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych
32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.31.C Licea profilowane
85.32.A Technika
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.32.D Branżowe szkoły II stopnia
85.41.Z Szkoły policealne
85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.42.B Szkoły wyższe
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.10.Z Działalność szpitali
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

5. Dochody osiągane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.
6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 4
Organy Fundacji

 

1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa.
3. Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
5. W przypadku rezygnacji wszystkich Członków Zarządu nowy Zarząd powołuje Fundator.
6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na pół roku.
7. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów Członków Zarządu obecnych na spotkaniu.
W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji
b) śmierci
c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 9 poniżej
10. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

 

§ 5

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.

 

§ 6
Zarząd Fundacji

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, składa Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b) przygotowywanie programów działania Fundacji;
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d) przygotowywanie projektu budżetu Fundacji;
e) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
f) Podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji.

 

§ 7

Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 8
Postanowienia Końcowe

 

1. Do kompetencji Fundatora należy:
a) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu w tym sprawozdania finansowego;

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

4. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

5. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.

6. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.

7. W wypadku śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatora realizuje Rada Fundacyjna złożona ze spadkobierców wszystkich Fundatorów bądź wskazanych przez nich w testamencie osób. Rada Fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów osób pełnoletnich obecnych na spotkaniu.